Filmi juaj i preferuar

Zgjidhni kinemanë tuaj të preferuar kështu do ta keni më të lehtë te lundroni në faqen tonë

Mbyll

Filmi juaj i preferuar

  • Cineplexx QTU
  • Cineplexx TEG

POLITIKA E PRIVATËSISËDEKLARATË PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE

1.Baza ligjore

Raport ligjor mbi “Deklaratë për mbrojtjen e të dhënave”

Mbrojtja e të dhënave personale të deklaruara në internet, të kërkuara nga operatorë të ndryshëm për ofrimin e shërbimeve specifike, ka një mbrojtje të vecantë në Republikën e Shqipërisë.

Në rastin kur Subjketi do të ofrojë shërbimin në Shqipëri, për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave të përdoruesve apo pajtimtarëve të shërbimit, do të zbatohen rregllat ligjore të parashikuara në Ligjin nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, si dhe udhëzimet e Komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale.

Ligji “Për mbrojtjen e të dhënave presonale”, është gjithashtu edhe në përputhje me direktivat dhe udhëzimet e BE, si Drirektivat 2002/58/KE dhe 95/46/KE, Konventën e Këshillit Evropian “Për mbrojtjen e individëve nga perpunimi automat i të dhënave personale”.

Për sa më sipër, përvec sa është referuar nëseksionin e Bazës Ligjore në Deklaratën tuaj për mbrojtjen e të dhënave, do duhet të keni parasysh dhe të përfshini edhe bazën ligjore shqiptare që rregullon pikërisht mbledhjen, përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave personale të pajtimtarëve në Shqipëri.

Në kuptim të legjislacionit shqiptar, të dhënat personale që ju kërkoni në funksion të ofrimit të shërbimit, konsiderohen informacionet në lidhje me një person fizik, të identifikuar ose të identifikueshëm, direkt ose indirekt, në veçanti duke iu referuar një numri identifikimi ose një a më shumë faktorëve të veçantë për identitetin e tij fizik, fiziologjik, mendor, ekonomik, kulturor apo social.

Këto të dhëna, nuk duhet të ngatërrohen me të dhënat sensitive të parashikuara nga ligji, të cilat janë informacion për personin fizik, që ka të bëjë me origjinën e tij, racore ose etnike, mendimet politike, anëtarësimin në sindikata, besimin, fetar apo filozofik, dënimin penal, si dhe të dhëna për shëndetin dhe jetën seksuale.

Kjo ju ndihmon të menaxhoni dhe ruani informacionin e pajtimtarëve të cilin keni kërkuar shprehimisht në funksion të “Cookies” dhe të mos administrohen informacione sensitive që identifikojnë adresën e IP të përdoruesit duke zbuluar të dhëna të ndjeshme personale që zbulojnë origjinën racore apo etnike, mendimet politike, fetare ose bindjet filozofike, pjesëmarrjen në unione, organizimin dhe antarësimin në sindikata, shëndetin e personit, orientimin seksual, etj.

Bazuar në kuadrin e mësipërm ligjor, Operatorët mund të marrin për pajtimtarët e tyre të dhënat e mëposhtme:

a) emrin ose titullin e pajtimtarit;
b) numrin identifikues të personit fizik dhe numrin e regjistrimit të personit juridik;
c) veprimtarinë, që ushtron pajtimtari me kërkesë të tij;
d) adresën e pajtimtarit;
e) numrin e pajtimtarit;
f) me kërkesën e pajtimtarit mund të përfshihet titulli akademik pas emrit të pajtimtarit;
g) në bazë të pagesës, të dhëna shtesë, në qoftë se pajtimtari dëshiron, duke u siguruar se nuk shkelen të drejtat e palëve të treta;
h) korrektesën e pagesës.

Sa i përket përhajpjes së të dhënave personale tek të tretët, kjo duhet të bëhet në përputhje rigoroze me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi për përpunimin e të drejtave personale, si dhe në përmbushje të detyrimeve kontraktuale të kompanisë suaj.

Palët e treta bashkëpunëtore me ju, shërbimet e të cilëve sigurojnë shërbimin tek klienti, janë të detyruar ligjërisht të ruajnë konfidencialitetin dhe besueshmërinë e të dhënave të pajtimtarëve si dhe të marrin përsipër të gjitha detyrimet që ju keni marrë për mbledhjen, përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave personale të tyre.

2.Të dhënat sipas nenit 13 të DSGVO

Të dhënat tuaja personale, veçanërisht:

• Të dhënat tuaja personale dhe detajet e kontaktit (mbiemri, emri, gjinia, ditëlindja, adresa, adresa e emailit, numri i telefonit, numri i klientit)
• Të dhënat për mënyrën e pagesës dhe në lidhje me pagesat, veçanërisht me kartat e bankës, kartat e kreditit dhe kartat bankare
• Në lidhje me vizitat në kinema që keni bërë dhe porositë përkatëse (data, ora, filmi i ndjekur, kinemaja, filmi, numri i biletave, kategoria dhe kushtet, shërbimet shtesë të përdorura, konsumimi i menusë së kinemasë, preferencat personale që na njoftoni) kërkohen për shërbimet e shoqërisë operuese të kinemasë. Përveç rezervimit, prenotimit dhe blerjes së biletave të kinemasë, kjo përfshin gjithashtu shërbime shtesë gastronomike, evente, shpërndarjen e kuponëve duke përfshirë krijimin e klientëve, faturimin dhe verifikimin e tyre.

Prandaj, këto të dhëna ruhen, përpunohen dhe, nëse është e nevojshme, u transmetohen palëve të treta me të cilat punon kinemaja për të ofruar shërbimin sa më efektiv dhe më të mirë të mundshëm për klientët e saj.

Nuk zbatohen vendimet e automatizuara. Megjithatë, të dhënat tuaja nga vizitat e kaluara në kinema do të përdoren për të krijuar një profil të lidhur me përdoruesit, në mënyrë që të përshtaten ofertat sipas preferencave dhe nevojave tuaja specifike. Bazat ligjore për këto procese të përpunimit të të dhënave janë:

• përmbushja e detyrimeve parakontraktore dhe kontraktuale,
• miratimi i marrë nga ju,
• detyrimet statutore, kontraktuale ose të tjera ligjore (p.sh. të drejtat dhe detyrimet e dokumentacionit sipas ligjit të kontabilitetit, taksave dhe doganave, kontratat, raportimet, mosmarrëveshjet ligjore)
• interesat legjitime (p.sh. përmirësimi i shërbimit ndaj klientit, përfshirë në fushën e reklamimit të drejtpërdrejtë, ose mbrojtjen e interesave të veta ligjore).

Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave përcaktohet nga kohëzgjatja e marrëdhënies së biznesit, pëlqimi që keni dhënë dhe kërkesat statutore të ruajtjes dhe detyrimet ligjore të zbatueshme për kompaninë operuese të kinemasë. Nëse nuk është dhënë pëlqimi individual për të kundërtën, të dhënat për vizitat individuale në kinema (jashtë programeve të besnikërisë së klientit) do të fshihen më 31 dhjetor të vitit kalendarik që pason vitin në të cilin është zhvilluar vizita në kinema dhe 7 vitet pasuese. Të dhënat që lindin si pjesë e një kuponi, abonim klienti ose programi tjetër bonus do të fshihen më së voni pasi të ketë skaduar periudha e përgjithshme e gjatë e kufizimit sipas nenit 1480 të ABGB.

3.Faqja e internetit

Kur hyni në faqen e internetit të kompanisë së operimit të kinemasë, të dhënat tuaja të aksesit mblidhen dhe ruhen automatikisht. Këto të dhëna aksesi mund të përfshijnë, në veçanti, faqen e aksesuar, skedarët e parë, datën dhe kohën e aksesit, adresën IP të përdoruesit, të dhënat e kompjuterit që hyn, veçanërisht shfletuesin dhe sistemin operativ, si dhe shumën të të dhënave dhe raportit të aksesit të suksesshëm. Këto të dhëna aksesi përdoren për qëllime të brendshme statistikore për të garantuar sigurinë e ofertës dhe për të optimizuar ofertën. Nëse dyshohet për një veprim të paligjshëm, të dhënat e aksesit do të vlerësohen për të ruajtur provat.

Duke futur të dhënat tuaja personale në një nga format e kontaktit, ju pranoni transmetimin, ruajtjen dhe përpunimin për kohëzgjatjen e përpunimit të kësaj kërkese specifike. Kjo vlen veçanërisht për kërkesat tuaja nëpërmjet formularit të kontaktit, bisedës dhe emaileve. Kompania operuese e kinemasë ka nevojë për këto të dhëna për të përpunuar kërkesën tuaj dhe në këto raste ruan edhe adresën tuaj IP për qëllime të ruajtjes së provave. Të dhënat do të ruhen për aq kohë sa është e nevojshme për t'u marrë me çdo pyetje shtesë ose të mëvonshme të bërë nga ju ose kompania operuese e kinemasë.

Nëse krijoni një llogari në internet, të dhënat e kontratës do t'ju vihen në dispozicion në internet. Ju i mbani të dhënat tuaja të aksesit me kujdes dhe siguroheni që asnjë person i paautorizuar të mos ketë akses në llogari. Kompania operuese e kinemasë nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për akses të paautorizuar që - qoftë edhe pjesërisht - është për shkak të sjelljes së keqe nga ana juaj. Të dhënat e llogarisë tuaj transmetohen vetëm nëpërmjet një lidhjeje të enkriptuar në internet (https). Asnjë përgjegjësi nuk merret përsipër për humbjen e të dhënave ose aksesin në të dhënat tuaja nga palët e treta nëse janë respektuar masat e sigurisë të kërkuara nga teknologjia moderne.

Bazat ligjore për këtë përpunim të të dhënave janë ato të përmendura në pikën 2.

Përmbajtja e faqes së internetit është krijuar dhe kontrolluar disa herë me kujdes, por nuk ka asnjë përgjegjësi për aktualitetin, korrektësinë dhe plotësinë e informacionit të dhënë. Përjashtohen pretendimet për dëme për shkak të përdorimit ose mospërdorimit të informacionit ose përdorimit të informacionit të pasaktë ose jo të plotë. Të gjitha ofertat nuk janë të detyrueshme. Është e rezervuar e drejta për të ndryshuar, plotësuar ose fshirë ofertën ose një pjesë të saj ose për të ndaluar përkohësisht ose përgjithmonë publikimin e faqes së internetit pa njoftim paraprak.

Përmbajtja dhe programimi i faqes në internet janë të mbrojtura nga ligjet e të drejtës së autorit dhe ato ndihmëse. Çdo ripërdorim - duke përfshirë ekstraktet - dhe ripërdorim publik, në veçanti kopjimi i teksteve, grafikëve dhe fotografive, është i ndaluar pa pasur një pëlqim paraprak me shkrim.

4.Buletini i lajmeve

Jeni të lirë të abonoheni në buletinin e kompanisë operuese të kinemasë. Regjistrimi, për të cilin duhet të jepni adresën tuaj të postës elektronike dhe të jepni pëlqimin tuaj për të marrë buletinin, mund të bëhet efektiv vetëm nëse konfirmoni një “link“ regjistrimi që ju vjen në email. Për të qenë në gjendje t'ju ofrojë informacione që janë me interes të veçantë për ju, kompania e operimit të kinemasë ju lejon të jepni informacion në lidhje me preferencat specifike të filmit, informacionin e vendndodhjes dhe informacione të ngjashme kur regjistroheni.

Në çdo buletin që merrni do të gjeni të gjithë informacionin që ju nevojitet për t'u çregjistruar nga buletini. Për më shumë informacion rreth buletineve tona, ju lutemi të kontaktoni në kinema@cineplexx.al.

5.Transferimi te palët e treta / Detyrimet e përpunuesve të kërkesave

Ne mund të transmetojmë të dhënat tuaja personale:

• brenda grupit, duke marrë parasysh përdorimet e lejuara
• për përpunuesit (p.sh. për reklamat elektronike në formën e buletineve për Movio Limited, për Vista Entertainment Solutions të kufizuar për mirëmbajtjen e sistemit të arkës, për Netural GmbH për qëllime të mirëmbajtjes së faqes se internetit) si dhe palëve të treta që janë përgjegjëse për t'ju ofruar shërbimet e dëshiruara, të cilat të gjitha janë zotuar ndaj nesh të respektojmë standardet të mbrojtjes së të dhënave
• tek kompanitë që organizojnë ose bashkëorganizojnë një „llotari“ (kur marrin pjesë në një “llotari“);

6.“Cookies“ dhe shërbimet “Tracking“

Faqja e internetit përdor Cookies, të cilët janë elementë të vegjël teksti që përdoren për të ruajtur informacionin në Google. Cookies do të njihen herën tjetër që vizitoni faqen tonë të internetit dhe kontribuojnë ndjeshëm në përshpejtimin e proceseve të ngarkimit dhe duke e bërë përdorimin e ofertave tona të përshtatshme për ju. Informacioni i njohur dhe i ruajtur nga Cookies përdoret për njohjen tuaj, por edhe për analizën e sjelljes suaj të përdoruesit. Ato ruhen në serverin e ofruesit përkatës, i cili si përpunues është angazhuar të respektojë standardet në fuqi të mbrojtjes së të dhënave.

Pasi të keni vizituar faqen e internetit të kompanisë së operimit të kinemasë, skedarët e faqes do të mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj, përveç nëse e refuzoni këtë paraprakisht ose nuk e pranoni këtë gjë duke e çaktivizuar. Çaktivizimi aktiv i Cookies mund të ndikojë në funksionalitetin e faqes së internetit të kompanisë së kinemanë për ju. Ju gjithashtu mund të parandaloni ruajtjen e Cookies duke vendosur cilësimet tuaja në përputhje me rrethanat e softuerit të “Google“.

Megjithatë, ju lutemi vini re se në këtë rast mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e faqes së internetit.

Ju gjithashtu mund të parandaloni që të dhënat e krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) të përcillen te Google dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google duke përdorur opsionin e shfletuesit të disponueshëm në faqen e internetit google.com . Shkarkoni dhe instaloni „Browser-Plugin“. Megjithatë, “Browser-Plugin“ është e disponueshme vetëm për programe të caktuara të Google.

Përmbajtja e palëve të treta përdoret gjithashtu në faqen e internetit të kompanisë së operimit të kinemasë për ta bërë faqen e internetit sa më informuese dhe të përshtatshme për ju. Këta ofrues të palëve të treta marrin adresën tuaj IP për arsye teknike. Kompania operuese e kinemasë nuk ka asnjë ndikim në përdorimin e këtyre të dhënave nga ofruesit e palëve të treta. Thënë kjo, i referohemi deklaratave për mbrojtjen e të dhënave të ofruesve përkatës.

Kompania operuese e kinemasë përdor Google Analytics, një shërbim analize ueb të ofruar nga Google Inc. 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics përdor Cookies. Informacioni i krijuar nga Cookies për sjelljen tuaj të përdoruesit zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Adresa juaj IP do të shkurtohet paraprakisht brenda Bashkimit Evropian dhe kështu do të bëhet anonime ose të paktën do t’i vendoset një pseudonim. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të transmetohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje.

Google e përdor këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes se internetit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes se internetit dhe për të ofruar shërbime të tjera që lidhen me aktivitetin e saj dhe përdorimin e internetit për operatorin e faqes. Adresa IP e transmetuar nga Google-i juaj si pjesë e Google Analytics nuk kombinohet me të dhëna të tjera të Google. Në lidhje me këtë, ju lutemi vini re gjithashtu deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Google, në veçanti informacionin e disponueshëm në dy “Linket” e mëposhtme:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.com/policies/

“Social Plugin” të Facebook nga rrjeti social Facebook, përdoren duke u operuar nga kompanitë Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Dublin 2, Ireland, dhe Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94303, USA. Këto „Plugin“ janë butona që përdor Facebook për të parë se kush viziton faqen tonë të internetit. Nëse vizitori lidhet dhe regjistrohet njëkohësisht si përdorues i Facebook-ut, Facebook ruan gjithashtu informacione të mëtejshme. Ai merr adresën tuaj IP për arsye teknike. Ne nuk kemi asnjë ndikim në përdorimin e këtyre të dhënave nga Facebook. Lidhur me këtë, ne i referohemi deklaratave të mbrojtjes së të dhënave të Facebook, në veçanti informacionit të disponueshëm në linkun e mëposhtëm:

https://www.facebook.com/help/568137493302217

Aty do të merrni gjithashtu informacione se si mund të bllokoni “Social Plugin” të Facebook në Google-in tuaj.

Faqja e internetit e kompanisë operuese të kinemasë përdor gjithashtu “Social Plugin” nga shërbimet e dy rrjeteve të tjera “Twitter” dhe “Instagram”. Këto shërbime ofrohen nga kompanitë Twitter Inc dhe Instagram LLC. ofruar (më tej emërtuar si "Ofruesi"). Twitter operohet nga Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (më tej emërtuar si "Twitter"). Instagram operohet nga Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025,

USA (më tej emërtuar si "Instagram"). Nëse hyni në një faqe në faqen e internetit të kompanisë operuese të kinemasë që përmban një shtesë të tillë, Google-i juaj krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me serverët Twitter ose Instagram. Përmbajtja e „Plugin“ transmetohet drejtpërdrejt në Google-in tuaj nga ofruesi përkatës dhe integrohet në faqe. Duke integruar „Plugin“, ofruesit marrin informacionin që Google-i juaj ka hyrë në faqen përkatëse në faqen tonë të internetit, edhe nëse nuk keni një profil me ofruesin përkatës ose nuk jeni aktualisht i identifikuar. Ky informacion (përfshirë adresën tuaj IP) transmetohet nga Google-i juaj direkt në një server të ofruesit përkatës në SHBA dhe ruhet atje.

7.Kontakti

Ju mund të merrni informacion për të dhënat tuaja personale të ruajtura nga kompania operuese e kinemasë në çdo kohë, pa pagesë. Si subjekt i të dhënave, ju gjithashtu keni të drejtën e revokimit, informacionit, fshirjes, korrigjimit, kufizimit dhe transferimit të të dhënave tuaja personale, me kusht që të mos ketë detyrim ligjor për mbajtjen nga ana jonë.

Për më shumë informacion në lidhje me të drejtat tuaja si subjekt i të dhënave, ju lutemi na kontaktoni ne kinema@cineplexx.al

8.Të tjera

Ne kemi zbatuar masa mbrojtëse organizative dhe teknike, të cilat i vlerësojmë dhe i përshtatim vazhdimisht sipas nevojës, për të mbrojtur të dhënat tuaja personale të ruajtura dhe të përpunuara nga ne.

Ne rezervojmë të drejtën ta ndryshojmë këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave në çdo kohë dhe ta përshtatim atë sipas zhvillimeve më të reja. Versioni i ri zbatohet që nga momenti kur është i disponueshëm në faqen tonë të internetit. Versioni aktual i deklaratës për mbrojtjen e të dhënave është i disponueshëm në faqen e internetit në çdo kohë.

Tiranë, më 24.11.2023

Politika e Privatësisë